Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
 

1. Úvodní ustanovení1.1. Obchodní společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999, sídlo: Žarošická 4395/13, 628 00 Brno, IČ: 001 76 150, telefonní číslo: 730 166 382, adresa pro doručování elektronické pošty: info@crdkonicaminolta.cz, je vlastníkem a provozovatelem webových stránek http://www.crdkonicaminolta.cz/, které jsou uloženy na internetu.
 
1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo, k níž jsou připojeny,
se rozumí:
a) zhotovitelem nebo CRD obchodní společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., která v souvislosti se svou vlastní obchodní činností uzavírá smlouvy o dílo za použití elektronických prostředků komunikace na dálku s částí obsahu určeným odkazem na tyto obchodní podmínky,
b) spotřebitelem - každý člověk, který jako objednatel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu o dílo za použití elektronických prostředků komunikace na dálku se zhotovitelem nebo s ním jinak jedná,
c) objednatelem podnikatel, který jako objednatel v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu o dílo za použití elektronických prostředků komunikace na dálku se zhotovitelem nebo s ním jinak jedná,
d) uživatelem každá osoba, která navštíví webové stránky http://www.crdkonicaminolta.cz/,
e) dílem zhotovení věci nebo činnost v oblasti fotoslužeb prováděných za případného využití dat poskytnutých objednatelem nebo spotřebitelem jako například zpracováním fotografií, přenosem fotografií na dárkové předměty a kalendáře apod. a v rozsahu nabídky činěné zhotovitelem na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz/,
na nichž je vyobrazena podoba díla a uveden popis hlavních vlastností jako například provedení, formát, materiál apod. včetně ceny a doby zhotovení a předání (dodání) díla,
f) objednávkovým formulářem objednávka s předepsanými údaji umístěná na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz/,
g) smlouvou o dílo smlouva uzavřená za použití elektronických prostředků komunikace na dálku z webových stránek http://www.crdkonicaminolta.cz/ označovaná v textu těchto obchodních podmínek také jako smlouva, jejímiž podstatnými náležitostmi jsou předmět, cena, termín a způsob dodání,
h) obchodními podmínkami nebo OP text těchto obchodních podmínek.
1.3. Znění OP je poskytnuto uživateli v textové podobě jejich umístěním na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz/
1.4. OP umístěné na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz/ jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené za použití elektronických prostředků komunikace na dálku mezi zhotovitelem na straně jedné a objednatelem nebo spotřebitelem na straně druhé a určují část obsahu takto uzavřené smlouvy o dílo. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy o dílo jsou popsány v článku 3. OP.
 


2. Zpracování osobních údajů


 


Způsob zpracování osobních údajů a vaše práva týkající se ochrany osobních údajů související s užíváním naší webové stránky http://www.crdkonicaminolta.cz se řídí Zásadami zpracování osobních údajů, které naleznete zde: https://www.konicaminolta.cz/cs/hlavni-stranka/meta/ochrana-osobnich-udaju.html
 
Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je:
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o
Žarošická 4395/13, Židenice (Brno-Vinohrady), 628 00
Tel.: +420 841 777 777
E-mail: info(zavináč)konicaminolta.cz
(viz naše impressum )
Máte-li dotazy na téma ochrany osobních údajů, obraťte se kdykoli na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů v České republice:
Mgr. Karolína Kachlíková, LL.M.
Compliance & GDPR Officer
Email: oou(zavináč)konicaminolta.cz
Tel.: +420 841 777 777
Pro společnosti skupiny Konica Minolta byl ustanoven pověřenec na ochranu osobních údajů:
paní Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu
3. Uzavření smlouvy
 


3.1. Přijetím návrhu (nabídky) na uzavření smlouvy o dílo se rozumí řádně vyplněná objednávka veškerými předepsanými údaji a odeslaná objednatelem nebo spotřebitelem z webových stránek http://www.crdkonicaminolta.cz/ zhotoviteli.

3.2. Za přijetí návrhu (nabídky) se nepovažuje objednávka, ve které nebyly vyplněny veškeré předepsané údaje nebo do jejíž podoby či předepsaných údajů byly provedeny jakékoliv zásahy ze strany objednatele nebo spotřebitele.

3.3. Odesláním řádně vyplněné objednávky objednatel nebo spotřebitel současně potvrzuje, že před odesláním objednávky mu byly poskytnuty tyto OP v textové podobě na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz/

3.4. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem doručení řádně vyplněné objednávky zhotoviteli. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zhotovitelem na straně jedné a objednatelem nebo spotřebitelem na straně druhé vzájemná práva a povinnosti, které jsou upraveny smlouvou o dílo a těmito OP.

3.5. Zhotovitel objednateli nebo spotřebiteli potvrdí obdržení řádně vyplněné objednávky elektronicky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.  

3.6. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo zejména v případech, kdy uživatel
a) porušil OP,
b) pokusil narušit nebo narušil bezpečnost webových stránek http://www.crdkonicaminolta.cz/
c) při komunikaci užívá identitu cizí nebo neexistující osoby,
d) v objednávce nevyplnil veškeré předepsané údaje,
e) data poskytnutá uživatelem pro zhotovení díla jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo v rozporu s dobrými mravy jako například pornografie, zobrazení násilí na lidech nebo zvířatech apod.
V takových případech bude uživatel informován o odstoupení od smlouvy elektronicky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 
3.7. Jednotlivé technické kroky na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz/ vedoucí k uzavření smlouvy:
a) objednatel nebo spotřebitel jsou při vyplňování a odesílání objednávky povinni dodržovat postup, který program na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz vyžaduje; nedodrží-li postup, nedojde k uzavření smlouvy,
b) vyplněný objednávkový formulář musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být odeslán objednatelem nebo spotřebitelem ve správném formátu,
c) uživatel vybere dílo, které kliknutím na ikonku „nyní objednat“ přidá do košíku.
 Na stránce „košík“ má uživatel možnost
a) při tvorbě produktu, který se zpravidla tvoří z vlastních fotografií, musí objednatel vkládat nepoškozené datové soubory ve formátu .jpg a nebo .png
b) při tvorbě produktu je objednatel upozorněn hláškou o případném nízké kvalitě nebo rozlišení fotografií, které ma možnost upravit za vhodné fotografie. Po potvrzení o kontrole díla se dílo kliknutím na „košík“ dílo přidá do košíku.
c) na stránce „košík“ má uživatel možnost na záložkách kontrolovat obsah košíku a termín dodání, platbu a dopravu (osobní převzetí nebo dopravu DPD), následně vyplní adresu a fakturační údaje a pokračuje do souhrnu objednávky, poté kliknutím  na
„dokončit“ dílo objedná. 
 
3.8 Uživatel má možnost zjistit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním (odesláním) objednávky na stránce editoru produktu, kde je na chyby upozorněn před kliknutím na ikonku „dokončit“ kontrolou veškerých údajů uváděných v rámci souhrnu objednávky. 
 
3.9. Uživatel má možnost změnit vstupní údaje nebo opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním (odesláním) objednávky postupem popsaným v bodu 3.7. OP opětovným kliknutím na ikonku „zpět“, kdy popsaným způsobem se může vrátit na stránku „způsob doručení“ s možností změny/opravy již zvoleného způsobu doručení a dále na stránku „objednávka“ s možností změny/opravy již vyplněných údajů v objednávce nebo na stránku „košík“ s možností  změny/opravy do košíku již vybraného zboží.
 
3.10. Uzavření smlouvy a plnění z uzavřené smlouvy je omezeno územím České republiky. Adresa objednatele nebo spotřebitele uvedená v objednávkovém formuláři a místo dodání díla je omezeno územím České republiky.
 


4. Cena díla a způsob její úhrady
 


4.1. Na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz je zveřejněný a přístupný „Kompletní ceník“, v němž jsou uvedeny ceny jednotlivých děl nabízených k zhotovení.
 
4.2.Objednatel nebo spotřebitel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo odpovídající ceně díla uvedené v „Kompletním ceníku“ v době jeho objednání.
 
4.3. Ceny uváděné v „Kompletním ceníku“ jsou uváděny vždy spolu s veškerými daněmi, poplatky a náklady jako například balným, dopravným apod.
 
4.4. Objednatel nebo spotřebitel je oprávněn dílo převzít až po úplném uhrazení jeho ceny, není-li ujednáno jinak.
 


5. Dodací lhůta a způsob dodání díla


 

5.1. Lhůty dodání díla jsou uvedeny v „Kompletním ceníku“. Tyto lhůty mohou být ze strany zhotovitele prodlouženy z důvodu nedostupnosti zboží nebo kapacit, o kterých je zhotovitel povinen objednatele nebo spotřebitele neprodleně informovat. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku.
 
5.2.Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku ani v případě, že po uzavření smlouvy dojde k události vyšší moci, kterou zhotovitel nezavinil a ani nemohl v době uzavření smlouvy předvídat. V takovém případě má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo od smlouvy odstoupit, aniž by byl v prodlení s plněním svého závazku.
 
5.3. Zhotovitel dodá dílo objednateli nebo spotřebiteli od pondělí do pátku v době od 14  do 17.30 hodin s výjimkou svátků připadajících na některý z uvedených dnů. V takovém případě bude dílo dodáno v nejbližší následující pracovní den.
 
5.4. Objednatel nebo spotřebitel mají právo zvolit některý z následujících způsobů dodání díla:
 
a) na prodejnu:
Konica Minolta, Tomíčkova 1
Konica Minolta, Hvězdova 1734/2c
Konica Minolta, K letišti 736 (po telefonické dlomluvě)
Konica Minolta, Karolinská 654/2 (pouze pro zaměstnance firmy Deloitte) 
Konica Minolta, Evropská 846/176a (pouze pro zaměstnance Konica Minolta BSC spol. s r.o.
 
b) dobírkou
5.5. Objednatel nebo spotřebitel bude informován o zhotovení díla prostřednictvím         e-mailu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Zhotovitel odpovídá za uložení díla po dobu tří měsíců od data informování objednatele nebo spotřebitele s tím, že po marném uplynutí  uvedené doby zhotovitel upozorní objednatele nebo spotřebitele na skutečnost, že dílo doposud nebylo vyzvednuto a vyzve jej k převzetí díla v dodatečně poskytnuté lhůtě ne kratší deseti kalendářních dnů ode dne doručení takové výzvy.
Po marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty k převzetí díla bude dílo zničeno, čímž nebude dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla.6. Práva a povinnosti zhotovitele6.1. Zhotovitel je povinen zhotovit a dodat dílo v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo.
Není-li dohodnuto jinak, provede zhotovitel dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s aktuální nabídkou zhotovitele platnou v době uzavření smlouvy.


6.2. Zhotovitel neodpovídá za obsah přijatých paměťových nosičů nebo dat, případně za jejich změnu či odstranění, pokud tyto obsahovaly počítačové viry.

6.3. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat
posílaných objednatelem nebo spotřebitelem za použití elektronických prostředků komunikace na dálku.

6.4. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady pro zhotovení díla použít k jiným účelům, než je splnění předmětu smlouvy.

6.5. Zhotovitel je oprávněn provést díle osobně nebo je nechat provést pod svým osobním vedením.7. Práva a povinnosti objednatele nebo spotřebitele7.1. Objednatel nebo spotřebitel odpovídají za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivací digitálních fotografických souborů)
poskytnutých zhotoviteli za účelem splnění předmětu smlouvy.

7.2. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný objednatel nebo spotřebitel, který současně prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu poskytnutého zhotoviteli a nese plnou odpovědnost za případná porušení autorských či jiných práv a za způsobenou  újmu. Pokud zhotoviteli vznikne jakákoli
újma v souvislosti s porušením uvedené povinnosti je objednatel nebo spotřebitel povinen újmu v plném rozsahu zhotoviteli nebo třetí osobě uhradit.
 
7.3. Objednatel nebo spotřebitel zcela odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávkovém formuláři. V případě nesprávných údajů zhotovitel nenese odpovědnost za dohledání předmětu smlouvy
 
7.4. Objednatel nebo spotřebitel nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele postoupit svá práva a povinnosti z uzavřené smlouvy o dílo.8. Zhotovení díla
 


8.1. Zhotovitel dílo zhotoví v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou,
bude zhotoveno v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.

8.2. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody přechází na objednatele nebo spotřebitele převzetím a zaplacením dohodnuté ceny.

8.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadný materiál (jako například vadná data) dodaný objednatelem nebo spotřebitelem.

8.4. V případě vad předmětu díla je objednatel nebo spotřebitel povinen vady oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

8.5. V případě doručování díla formou poštovní zásilky, která vykazuje viditelné poškození, je objednatel nebo spotřebitel z tohoto důvodu oprávněn převzetí zásilky odmítnout a současně s doručovatelem sepsat protokol o odmítnutí převzetí zásilky z důvodu jejího poškození.

8.6. Postup při reklamování vad díla je popsán v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí OP.9. Odstoupení od smlouvy
 


9.1. Spotřebitel tímto uděluje výslovný souhlas zhotoviteli, aby zhotovitel započal se zhotovováním díla a dílo případně dodal spotřebiteli před uplynutím zákonné lhůty čtrnácti dnů k odstoupení od smlouvy, která běží ode dne uzavření smlouvy.
 
9.2. Spotřebitel v souvislosti s udělením výslovného souhlasu v předchozím odstavci bere na vědomí sdělení zhotovitele, že v takovém případě spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
9.3. Zhotovitel a spotřebitel jsou si vědomi, že ujednání v tomto článku zcela odpovídají povaze uzavírané smlouvy, zejména pokud jde o započetí se zhotovováním díla v návaznosti na dohodnutou dobu předání zhotoveného díla.
 


10. Mimosoudní řešení sporů10.1. Spotřebitel má právo se obrátit s případnou stížností v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů na zhotovitele prostřednictvím elektronické pošty na adrese: info@crdkonicaminolta.cz, popřípadě na ústřední inspektorát nebo na některý z oblastních inspektorátů České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 
10.2. V případě, že vznikne mezi zhotovitelem a spotřebitelem spotřebitelský spor z uzavřené smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 


11. Závěrečná ustanovení


11.1. Práva a povinnosti zhotovitele na straně jedné a objednatele nebo spotřebitele na straně druhé, které nejsou upraveny smlouvou o dílo nebo OP, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
11.2. Uzavřená smlouva bude uložena u zhotovitele v elektronické formě po dobu deseti let a zhotovitel k ní umožní spotřebiteli na požádání přístup.
 
11.3. V českém jazyce jsou vedena veškerá jednání o uzavření smlouvy a je uzavírána smlouva. Rovněž texty objednávkového formuláře, OP, reklamačního řádu a dalších dokumentů, na které se smlouva nebo OP odvolávají, umístěné na webových stránkách http://www.crdkonicaminolta.cz, jsou poskytnuty v českém jazyce.

11.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli  OP změnit či doplnit v důsledku změn vyvolaných změnou právní úpravy nebo jinými skutečnostmi.
V takovém případě budou změny či doplňky účinné dnem jejich oznámení na webových stránkách www.crd.konicaminolta.cz

11.5. Případná neplatnost některého ustanovení smlouvy o dílo nebo OP nemá za následek neplatnost celé smlouvy nebo OP. V takovém případě bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením novým, jehož znění bude odpovídat účelu a smyslu původního ustanovení.
 
11.6.Zhotovitel a objednatel v souladu s ustanovením § 89a občanského soudního řádu ve věcech týkajících se vztahů vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti související  s uzavřenou smlouvou o dílo tímto ujednávají místní příslušnost soudu prvního stupně, v jehož obvodu je zapsáno sídlo zhotovitele v obchodním rejstříku.

11.7. OP a reklamační řád nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017
 
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1  Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek, které jsou umístěny na webových stránkách obchodní společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. http://www.crdkonicaminolta.cz a které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené za použití elektronických prostředků komunikace na dálku mezi obchodní společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. na straně jedné a objednatelem nebo spotřebitelem na straně druhé.
 
1.2.  Pro účely tohoto reklamačního řádu se používají stejné pojmy uvedené pod bodem 1.2. OP.
 
1.3.  Tento reklamační řád upravuje práva objednatele nebo spotřebitele vznikající z vadného plnění, jakož i práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.
 
 
2. ZÁRUKA ZA JAKOST
 

2.1.  Zhotovitel poskytuje v případě dodání díla spotřebiteli záruku za jakost v délce 24 měsíců.
 
2.2.  Zhotovitel poskytuje v případě dodání díla objednateli záruku za jakost v délce 6 měsíců.
 
2.3.  Záruční doba běží od předání díla spotřebiteli nebo objednateli; bylo-li dílo podle smlouvy odesláno, běží od dojití díla do místa určení. 
 
 
3. OZNÁMENÍ VAD (REKLAMACE)


3.1.  Spotřebitel nebo objednatel je povinen oznámit vadu dodaného díla (zakázky) včas, tedy bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Reklamace vad zasílané Zhotoviteli na dobírku nebudou Zhotovitelem přijaty.
 
3.2.  Spotřebitel nebo objednatel může uplatnit reklamaci u Zhotovitele nebo na jeho prodejnách, jejichž seznam s adresami je přílohou tohoto reklamačního řádu.
 
3.3.  Zhotovitel nebo jím pověřená osoba vyřídí reklamaci včetně odstranění oznámené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se spotřebitelem nebo objednatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 
3.4.  Každá oznámení vad musí obsahovat reklamované zboží, daňový doklad a původní zasílací sáček nebo potvrzení internetové objednávky. V případě záměny je nutno vrátit kompletní reklamovanou zakázku zpět a sdělit podrobně důvody chybějící zakázky. Nepodaří-li se reklamaci vyřídit dohledáním a zasláním správné zakázky, poskytne Zhotovitel Spotřebiteli nebo Objednateli finanční náhradu v maximální hodnotě ztraceného materiálu,
nebo Zhotovitel Spotřebiteli nebo Objednateli vydá jako náhradu nový materiál stejného druhu a kvality, případně i poštovné, nedohodnou-li se na jiném způsobu řešení.
 
3.5.  V případě reklamace ceny zakázky je nutno kontaktovat zákaznické centrum Zhotovitele e-mailem na adrese: info@crdkonicaminolta.cz​ nebo osobně přes provozovnu smluvního partnera, na které byla zakázka vyzvednuta. Poplatek za dopravu není důvodem reklamace.
 
3.6. Vlastnosti zhotoveného díla (zakázky), které nemohou být předmětem reklamace:
  
3.6.1.  Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části zakázky v případě, že Spotřebiteli nebo Objednateli je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků,kdy s ohledem na různé podkladové materiály (např. různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky apod.) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.
 
3.6.2.  Odlišná barevnost fotografií oproti fotografiím, které si Spotřebitel nebo Objednatel dříve dělal klasickou cestou (tisk nebo expozice na fotopapír), a to
vzhledem k tomu, že klasické fotografie jsou vyráběny jinou technologií a na jiný materiál než digitální fotografie, proto nelze zaručit úplnou barevnou shodu.
 
 3.6.3. Snížená kvalita daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Spotřebitelem nebo Objednatelem nemůže být předmětem reklamace.
 
3.6.4.  Různá délka digitálních fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pokud zakázka obsahuje fotografie různých délek, je to způsobeno nastavením digitálního fotoaparátu, který ukládá snímky v různém poměru stran, např. 3:4, 16:9, 2:3.
Výchozím nastavením při objednávce je „Oříznout fotky (upravit obrázky do návrhu)“. Délka výsledné fotografie odpovídá délce originálního záběru a to s ohledem na zvolenou šíři papíru. Fotografie tak může při šíři 9 (9x13) mít délku 11,5 až 13,3 cm. Při šíři 10 (10x15) může být délka fotografie 13,5cm až 15,5cm. Mají-li být snímky v přesném formátu např. 10x15, je nutné zvolit při objednávce „Bez ořezu fotky (použit celé obrázky)“. Motiv na fotografii může být oříznut v případě, že zaslaná fotografie je v jiném poměru stran než 2:3. Pokud je fotoaparát Spotřebitele nebo Objednatele nastaven na focení v poměru 2:3, není již nutné fotografie dále upravovat.
 
 
4. POSTUP PŘI REKLAMACI
 

4.1.  Reklamace díla (zásilky, zakázky) zaslaného prostřednictvím externího přepravce
 
4.1.1. Při převzetí díla prostřednictvím smluvního přepravního partnera je Spotřebitel nebo Objednatel povinen vizuálně zkontrolovat jeho stav. V případě zjevné vady jako např. viditelné poškození obalu apod. Spotřebitel nebo Objednatel odmítne převzít
poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s přepravcem (řidičem) na místě protokol o poškození zásilky do přepravního listu. V takovém případě je možné poškozenou zásilku převzít se zachováním práva na reklamaci případných vad.
 
4.1.2.  Zjistí-li Spotřebitel nebo Objednatel poškození obsahu zásilky v důsledku přepravy až po jejím převzetí, je povinen oznámit poškození doručovateli DPD. Současně je Spotřebitel nebo Objednatel povinen oznámit poškození zákaznickému centru Zhotovitele telefonicky na čísle 730 166 382 nebo e-mailem na adrese info@crdkonicaminolta.cz.
 
4.1.3.  V případě oznámení vady u zakázky zaslané prostřednictvím smluvního přepravního partnera uplatňuje Spotřebitel nebo Objednatel reklamaci přímo
u zákaznického centra Zhotovitele telefonicky na čísle 730 166 382 nebo e-mailem na adrese info@crdkonicaminolta.cz​ s identifikací reklamované zakázky (číslo zakázky, datum objednávky, mailová adresa registrace) a popisem důvodu reklamace s přiloženým snímkem zobrazujícím míru poškození zakázky. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud důvody reklamace budou shledány oprávněnými, provede opravu zakázky a odešle ji zpět sdělenou Spotřebitelem nebo Objednatelem. Pokud bude nutné osobní posouzení reklamace, je Zhotovitel povinen Spotřebitele nebo Objednatele kontaktovat a domluvit se s ním na zaslání reklamované zásilky zpět na zákaznické centrum Zhotovitele.

4.2.  Reklamace díla (zakázky) vyzvednutého na prodejně Zhotovitele nebo externí sběrně
 
4.2.1.  Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Spotřebitel nebo Objednatel v provozovně smluvního partnera, kde byla zakázka vyzvednuta. K reklamaci je nutné předat kompletní zakázku. Zaměstnanec provozovny zkontroluje kompletnost zakázky a sepíše se Zákazníkem reklamační lístek. Reklamační lístek musí obsahovat dvanáctimístné číslo zakázky, cenu uhrazenou za zakázku, jméno a kontakt na Spotřebitele nebo Objednatele (telefon, e-mail) a jasný popis důvodu reklamace. Zhotovitel následně posoudí reklamaci a pokud důvody reklamace budou shledány oprávněnými, provede opravu zakázky a odešle ji zpět na adresu sdělenou Spotřebitelem nebo Objednatelem.
 
4.2.2.  Reklamační lístek na zakázky Zhotovitele je ke stažení na http://www.crdkonicaminolta.cz/  nebo zde.: Reklamační lístek.5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
5.1. Práva z vadného plnění tímto reklamačním řádem neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
 
 
 
Příloha: Seznam prodejen zhotovitele
 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Tomíčkova 1, Praha 4, 148 00
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., K letišti 736, Praha 6, 161 00 (po telefonické domluvě)
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Karolinská 654/2, Praha 8, 186 00 (pouze pro zaměstnance firmy Deloitte) 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, 160 00 (pouze pro zaměstnance zhotovitele)